Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie

Dzień Polskiej Niezapominajki
17 maja 2018
Konkurs Artystyczny Środowiskowych Domów Samopomocy
28 maja 2018

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie danych osobowych klientów jest

Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

w Iławie

Adres: 14-200 Iława, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2A

tel. 89 648 39 43 e-mail: psds@psdsilawa.pl

2. Od dnia 25 maja 2018 r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.psds@wp.pl

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie zadań określonych m.in. w:

 • ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
 • uchwale Nr II/18/2002 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie,
 • uchwale Nr XXXIX/326/06 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Iławie.

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.