Klub aktywności


Głównym założeniem Klubu Aktywności jest propagowanie wśród uczestników samopomocy. Dom zapewnia integrację społeczną uczestników ze środowiskiem lokalnym.

Współpracujemy z:


  • rodzinami, opiekunami uczestników i innymi osobami bliskimi,
  • ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu iławskiego oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,
  • poradnia zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej,
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie,
  • organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych ( szczególnie ze Stowarzyszeniem na rzecz osób Niepełnosprawnych powiatu Iławskiego ”Promyk”),
  • ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno- rozrywkowymi,
  • centrami sporty, rekreacji i turystyki,
  • placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym z wtz, zaz,
  • innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w zależności od potrzeb.